Stubi? za izjedna?enje potencijala

Tehni?ke karakteristike:
-zaštita Ex DE II CT5

Pogodnosti:
-koristi se na benzinskim i gasnim pumpama i pretakalištima

U upotrebi:
ZAVOD ZA IZRADU NOV?ANICA Beograd
INSTITUT ZA NUKLEARNE I MINERALNE SIROVINE Beograd
ERNI D.O.O.
JOVAN TRADE