Pripreme za akreditaciju, preglede i kontrole

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (prema zahtevima ISO 14001:2004)

Izradjena je dokumentacija i u toku je postupak za akreditaciju kod ovlaš?ene organizacije

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednoš?u na radu
(prema zahtevima SRPS BS OHSAS 18001 *2008)

Izradjena je dokumentacija i u toku je postupak za akreditaciju kod ovlaš?ene organizacije

Pregled i kontrola PP aparata;

Kontrola hidrantskih mreža;

Pregled i kontrola stabilnih ure?aja za gašenje;

Pregled i kontrola stabilnih ure?aja za gašenje
požara sa CO2

U toku je izrada dokumentacije za postupak akreditaciju kod ovlaš?ene organizacije